Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy Apple Naprawa, dostępny pod adresem internetowym applenaprawa.pl, prowadzony jest przez Urszula Walendzik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FixMe Urszula Walendzik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7321445198

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Regulamin określa również zakres i warunki dokonywania napraw i świadczenia usług diagnostyczno - serwisowych sprzętu elektronicznego Klienta przez FixMe Urszula Walendzik, ul. Parzęczewska 40/52, 95-100 Zgierz, NIP: 7321445198 (zwany dalej „Serwis”).

4. Adres serwisu: Rumuńska 1, 91-336 Łódź, tel: 787-787-622, e-mail: serwis@fixmelodz.pl, strona www: www.fixme.com.pl

 

 

§ 2

Definicje

Poniższym wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie, ilekroć wyrażenia te występują w niniejszym regulaminie: 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FixMe Urszula Walendzik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7321445198.

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym applenaprawa.pl

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, Produktów lub Usług ze Sprzedawcą.

 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie usługa zlecenia naprawy sprzętu będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Część/Podzespół – element używany, wykorzystywany podczas procesu naprawy urządzenia.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 14. FixMe – nazwa handlowa firmy świadczącej Usługi serwisowe
 15. Serwis – dział serwisu w Łodzi, przy ul. Rumuńskiej 1, 91-336 Łódź;

 16. Usługa serwisowa / naprawa / zlecenie naprawy – usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjnych, diagnostycznych i naprawczych na Sprzęcie i/lub oprogramowaniu należącym do Klienta mająca na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania lub usunięcia usterek;

 17. Wysyłka - realizowany odbiór i dostawa serwisowanego urządzenia za pośrednictwem Paczkomatów.

 18. Dokument serwisowy – dokument potwierdzający i informujący o zakresie wykonanej naprawy, naliczonych kosztach i przysługującej gwarancji, dołączany do urządzenia po naprawie.

 19. Sprzęt – sprzęt elektroniczny (w tym m.in. komputerowy i GSM) przekazany przez Klienta do Serwisu

 20. Naprawa gwarancyjna – nieodpłatna naprawa Sprzętu w ramach udzielonej gwarancji.

 21.  Naprawa pogwarancyjna - odpłatna naprawa Sprzętu realizowana po upływie terminu gwarancji lub w zakresie nią nie objętym;

 22. Ekspertyza – diagnoza i wycena mająca na celu identyfikacje stanu Sprzętu, przetestowanie, oszacowanie uszkodzeń oraz wycenę części zamiennych i kosztów Naprawy, płatna płatny zgodnie z ceną podaną w sklepie. Urządzenia po kontakcie z wilgocią przed wykonaniem ekspertyzy muszą przejść proces czyszczenia, który jest dodatkowo płatny i naliczany niezależnie od pozostałych działań serwisowych.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: FixMe Serwis Apple, Rumuńska 1, 91-336 Łódź

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@applenaprawa.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 787 787 622

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 11:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   

 2. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wszystkich wymaganych danych.

   

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

   

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

   

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

   

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

   

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

   

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych,

   

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

   

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka urządzenia do naprawy realizowana jest za pomocą Inpost Paczkomaty

 2. Przesyłka urządzenia po naprawie realizowana jest za pomocą Inpost Paczkomaty,

 3. Po zakupie możliwe jest również dostarczenie urządzenia osobiście na adres podany w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu.

   

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatności elektroniczne z góry przy składaniu zamówienia

   

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

   

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie przy realizacji zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

   

 1. Po opłaceniu zamówienia, Klient otrzyma list przewozowy, który umieszcza na paczce z urządzeniem do naprawy, oraz przekazuje osobiście paczkę do wybranego Paczkomatu w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania dokumentów przewozowych, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

   

 2. W przypadku anulowania zamówienia z powodu nieprzekazania paczki do paczkomatu w ciągu 48 godzin od otrzymania listu przewozowego, Klientowi zostanie zwrócona kwota za opłaconą usługę, pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł dla każdego zamówienia.

   

 3. Termin realizacji zakupionej usługi jest określony na stronach Sklepu.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

 1. Początek biegu terminu realizacji Usługi liczy się od momentu otrzymania paczki z urządzeniem przez Sklep,

   

 1. Po wykonanej usłudze, urządzenie zostanie odesłane do Paczkomatu wybranego przez Klienta jako Paczkomat nadawczy przy składaniu zamówienia.

   

 2. W przypadku chęci wysyłki urządzenia po naprawie do innego Paczkomatu, wymagane jest wpisanie tej informacji przez Klienta w polu Uwagi podczas składania zamówienia.

   

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 

9. Przesyłki odbywają się wyłącznie na terenie Polski.

 

10. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. Części demontowane i wymieniane w dostarczonych urządzeniach są utylizowane i nie zwracane z urządzeniem po naprawie. W przypadku chęci otrzymania zdemontowanych części, należy uwzględnić taką informacje w polu "Uwagi" podczas składania zamówienia.

 

§10 Przyjecie sprzętu do naprawy

 1. Sprzęt jest dostarczany do siedziby Serwisu osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem Paczkomatów. Koszty przesyłki ponosi Klient.

 2. Potwierdzeniem przyjęcia Sprzętu do Serwisu jest wiadomość e-mail, wysłana na podany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

 3. W przypadku dostarczenia urządzenia do naprawy, które posiada kod blokady, jest zablokowane lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przyjmuje się że niepoprawne działanie urządzenia, podzespołów lub istniejące wady, istniały przed przekazaniem urządzenia do serwisu.

 4. W urządzeniach posiadających pękniętą szybkę, naruszoną konstrukcję, osady po kontakcie z wilgocią, głębokie rysy wpływające na obniżenie wytrzymałości elementu lub wygięty korpus wpływający na powstawanie nienaturalnych naprężeń elementów lub inne uszkodzenia mechaniczne, wymagających do przeprowadzenia prac serwisowych demontażu ww elementów istnieje ryzyko pogorszenia ich stanu lub trwałego uszkodzenia. We wspomnianych w powyższym zdaniu urządzeniach, wszystkie zlecone prace serwisowe są wykonywane na odpowiedzialność Klienta i serwis nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie działań serwisowych uszkodzenia.

 5. Po otrzymaniu Sprzętu, Serwis przeprowadza jego Ekspertyzę - jeśli została zlecona, lub wykonuje zleconą naprawę której przewidywany czas trwania określany jest podczas składania zamówienia oraz dokonuje wyceny kosztów Naprawy. Ekspertyza może zostać wydłużona w przypadkach bardziej skomplikowanych uszkodzeń lub braku wymaganych części do jej przeprowadzenia, o czym Klient zostanie poinformowany. Rezygnacja Klienta z dalszej Ekspertyzy w związku z wydłużeniem czasu jej wykonania, nie zwalnia z opłaty za Ekspertyzę.

 6. Jeżeli po dokonaniu diagnozy Serwis stwierdzi, ze:

  a. Sprzęt jest w pełni sprawny lub zgłaszane objawy w urządzeniu nie występują – dokonuje jego zwrotu Klientowi poprzez wydanie Sprzętu w siedzibie Serwisu lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta.

  b. Sprzęt wymaga naprawy – Serwis realizuje napraw zgodnie ze zleceniem. W przypadku stwierdzenia innych usterek, Serwis informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas składania zamówienie, o stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach Sprzętu, przewidywanych kosztach Naprawy oraz przewidywanym terminie jej realizacji. Klient jest zobowiązany w terminie do 5 dni od momentu otrzymania wyceny podjąć decyzje w sprawie Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e-mail. W przypadku braku dotrzymania terminu podjęcia decyzji przez Klienta, urządzenie zostanie odesłane na paczkomat nadawczy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 7. W przypadku akceptacji dodatkowej wyceny, Serwis podejmuje się Naprawy Sprzętu w uzgodnionym zakresie.

 8. W przypadku rezygnacji z Naprawy, Serwis dokonuje zwrotu Sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w Siedzibie Serwisu lub za pośrednictwem paczkomatów na koszt Klienta, oraz nalicza koszty wykonanej Ekspertyzy.

 9. W przypadku gdy diagnoza została wykonana prawidłowo, natomiast Klient nie zgadza na naprawę, jest on zobowiązany na pokrycie kosztów Ekspertyzy.

 10. Brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w zakresie przedstawionej dodatkowej wyceny w ciągu 5 dni roboczych od przekazania przez Serwis informacji Klientowi uznawany jest za brak zgody na Naprawę. Urządzenie zostanie odesłane na paczkomat nadawczy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia oraz naliczony zostanie koszty wykonanej Ekspertyzy.

 11. W przypadku, gdy po przystąpieniu do Naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia Sprzętu, które nie mogły być wykryte lub zlokalizowane przed ustaloną naprawą oraz skutkujące wzrostem kosztów Naprawy w stosunku do kosztów przewidywanych w czasie diagnozy, Serwis informuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach Sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Serwis wykonuje Naprawę, o ile jest to możliwe tylko w zakresie ustalonym z Klientem z zastrzeżeniem pkt. 13 poniżej.

 12. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt. 12, a jednocześnie gdy Naprawa Sprzętu jest możliwa tylko po wykonaniu czynności dodatkowych, na które Klient nie wyraził zgody, Serwis może odmówić wykonania Naprawy w całości, bez obciążenia z tego tytułu Klienta jakimikolwiek kosztami. W takim przypadku pkt. 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 13. Serwis informuje Klienta o zakończeniu Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o zakończeniu Naprawy jest równoznaczna z wysyłką urządzenia na paczkomat nadawczy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 14. Klient ma obowiązek odebrać Sprzęt z paczkomatu po otrzymaniu powiadomienia od przewoźnika o takiej możliwości. W przypadku nieodebrania i powrotu urządzenia do Serwisu Klient ma obowiązek poinformować Serwis doga e-mail o sposobie jego odbioru najpóźniej w terminie 7 dni od momentu poinformowania go przez Serwis o powrocie przesyłki do serwisu.

 15. Brak informacji o sposobie odbioru Sprzętu, w terminie o którym mowa w pkt. 15 powyżej skutkuje:

  a. Obciążeniem Klienta kosztami przechowania Sprzętu w wysokości 5 zł netto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w odbiorze Sprzętu lub zwłoki w przekazaniu informacji przez Klienta do Serwisu o podjętej decyzji w zakresie dalszej naprawy po przedstawionej wycenie. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym płatna będzie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

  b. W przypadku urządzeń przechowywanych przez Serwis powyżej 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia naliczania opłaty za przechowywanie, Klient wyraża zgodę na jego utylizację, a kwota naliczona za przechowywanie zostaje anulowana.

  c. W przypadku zastosowania punktu 16.b. Powyżej, Klient potwierdza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Serwisu FixMe z tytułu utracenia urządzenia.

  d. W przypadku zastosowania punktu 16.b, Serwis FixMe gwarantuje, że dane znajdujące się na urządzeniu, zostaną wykasowane z brakiem możliwości odtworzenia i dostępu do nich przez osoby nieuprawnione.

 16. W przypadku braku możliwości Naprawy Sprzętu, Serwis zastrzega sobie prawo do jego odesłania na paczkomaty nadawczy. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu wykonanej Ekspertyzy.

 17. Wymienione w czasie Naprawy Sprzętu części lub podzespoły będą przekazywane do utylizacji lub zwracane na wniosek Klienta jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu. Klient jest zobowiązany do poinformowania Serwis o chęci otrzymania wymienionych podzespołów podczas składania zamówienia. W przypadku chęci otrzymania uszkodzonych, napuchniętych lub wykazujących ryzyko przechowywania ogniw, Klient zobowiązany jest zapewnić transport takiej części we własnym zakresie i na własny koszt oraz potwierdza, ze został poinformowany przez Serwis o ryzyku i niebezpieczeństwie przechowywania ww części i w przypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będzie domagał się odszkodowania od Serwisu. 

 18. W przypadku obecności w urządzeniu części wymienionych w punkcie 18 niniejszego paragrafu, Serwis niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta. W przypadku chęci zwrotu opisanej części Klientowi, ma on obowiązek odebrać część osobiście lub w sposób przez niego wskazany w godzinach pracy serwisu w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu przekazania informacji o stanie części przez Serwis. Niedotrzymanie wspomnianego terminu poskutkuje bezzwłoczną utylizacją części.
 19. Klient nie ma obowiązku dostarczenia wraz ze Sprzętem oprogramowania podstawowego (systemu operacyjnego), z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Naprawa wymagać będzie reinstalacji oprogramowania, Klient na wniosek Serwisu dostarczy klucz licencyjny (jeżeli jest to konieczny). W pozostałych przypadkach reinstalacja oprogramowania (systemu operacyjnego) jest dodatkowo płatna w wysokości 100 zł i może być wykonana wyłącznie po potwierdzeniu przez Klienta. Instalacja systemu wiąże się usunięciem danych znajdujących się na nośniku lub w pamięci urządzenia, za co serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 20. Klient zobowiązuje się do wskazania poprawnych i prawidłowych danych w przy składaniu zamówienia. Po przesłaniu zlecenia naprawy, uznaje się, że wszystkie dane zostały zweryfikowane przez Klienta i są poprawne. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niedopatrzeniem Klienta w zakresie potwierdzenia poprawności podawanych danych i informacji, które okażą się być nieprawidłowe.

 21. Klient przekazując urządzenie do serwisu, jest świadom utraty gwarancji, w przypadku gdy Sprzęt bądź jego części objęte są gwarancją przez podmioty inne niż Serwis FixMe.

 

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Usługi, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na świadczenie mu Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy sprzedaży, co będzie skutkowało rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy.

 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

   

 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

   

 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

   

 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

   

 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   

 9. Skutki odstąpienia od Umowy:

   

 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

   

 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

   

 12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

   

 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

 14. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

   

 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

   

 16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

   

 17. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

   

 18. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  A. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  B. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  C. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  D. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  E. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  F. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  G. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  H. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  I. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  J. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 

1. Dostępne usługi na stronie, są objęte gwarancją, a jej okres jest podany na kartach Sklepu przy każdej usłudze.

 

 1. W przypadku wystąpienia wady wykorzystanej podczas naprawy części, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

   

 2. Do procesu naprawy wykorzystywane są części używane, dlatego odpowiedzialność z tytułu rękojmi dla Konsumentów zostaje ograniczona do 12 miesięcy, o czym Klient jest informowany na Stronie sklepu, na karcie usługi.

 

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

8. Urządzenia odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl